Социален мениджмънт (СМ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Специалист, социални дейности“


Предлаганата от катедра „Социални и правни науки“ специалност „Социален мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“ e в професионално направление 3.4 Социални дейности, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ и притежава акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация с оценка 8.90 и валидност до 2021 г.

Учебният план на специалност „Социален мениджмънт” включва дисциплини, които интегрират напълно съвременните изследвания и най-добрите практики в областта на социалната работа, управлението на социалните дейности, мениджмънт на социални предприятия и дейности в областта на предоставянето на социални услуги. Завършилите обучението получават диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Специалист по социални дейности”.

Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години и завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.

Студентите, завършили специалността, получават теоретични знания и практически умения в широк спектър от области на социалната сфера и обществения живот. Това им позволява да намерят професионална реализация в различни отрасли на публичната и частна сфера:

 • управление на организации и звена в социалната сфера;
 • органи на централната и местна администрация;
 • в национални и международни организации, реализиращи социални програми и проекти;
 • в държавни и общински предприятия в сферата на социалните дейности и управление на човешките ресурси;
 • публични и частни институции от областта на социалното осигуряване и заетостта;
 • национални, регионални и общински служби за социално подпомагане и закрила на детето;
 • организиране на собствени предприемачески образувания в областта на предоставянето на социални услуги;
 • неправителствени организации, работещи в социалната сфера;
 • звена, осъществяващи научноизследователска дейност и трансфер на знания в социалната област.

Знанията, които студентите получават в областта на психологията, социологията, правните науки, социалната политика, социалната работа с различни целеви групи и други учебни дисциплини, съдействат за формирането им като висококвалифицирани професионалисти, отговарящи на съвременните изисквания на пазара на труда. През целия период на обучението си студентите провеждат практическа подготовка в реална професионална среда.

По време на обучението си студентите по специалността могат да се включат в програми за студентска мобилност в университети от Франция, Испания, Белгия, Словения, Румъния, Финландия, Италия.

След придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър”, завършилите специалността могат да продължат образованието си в Технически университет-Варна в програми ОКС „Магистър”, по специалностите „Социален мениджмънт“, „Социална работа с деца“, „Социална работа при лица с девиантно поведение“, „Европейска социална интеграция“, „Безопасни и здравословни условия на труд“ и „Социално предприемачество“, както и в други университети у нас и в чужбина. Осигурена е международна сравнимост на издаваните дипломи за завършено висше образование.

Катедра „Социални и правни науки“ предоставя обучение от високо качество, което ще превърне знанията ви в стратегически партньор във вашата бъдеща професионална реализация.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ или История и цивилизация с коефициент 2.

2. Оценка по „Български език и литератира“ или „История и цивилизации“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

- Максимален състезателен бал - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

 

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…