Изкуствен интелект (ИИ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Компютърен инженер“


Инженерът по специалност “Изкуствен интелект” (ИИ) с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” получава необходимата подготовка за решаване на практическите проблеми чрез прилагане на системен подход, като използва съвременни методи и средства в условията на динамично изменяща се професионална област. Той е подготвен да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена, монтажна, експлоатационна и управленческа дейности в областта на специалността му. Последната обхваща системите с изкуствен интелект и компютърните технологии, не само като отделно направление, но и като средства, които са предназначени да решават проблеми в различни сфери на човешката дейност. Инженерът трябва да е способен да изготвя и използва разнообразна техническа документация, свързана с организацията на производството, инсталацията, поддръжката и обслужването на техническите проекти.

Реализацията му може да бъде както в държавния, така и в частния сектор на икономиката, услугите и обслужването. Инженерът със специалност ИИ е подготвен да може лесно да се адаптира към изискванията на отделните йерархични нива във фирми и организации имащи разнообразна по характер дейност.

Квалификационните умения се придобиват чрез прилагане на разнообразни учебни форми. Професионалното познание се изгражда в три нива – общо-инженерен и общо-специален фундаменти, които като притежават функционална пълнота, позволяват избор на специализираща надстройка в рамките на специалността.

1. Общо-инженерната подготовка включва обучението в областта на естествените науки като: Математика (проблемно съобразена със специфичните изисквания на специалността); Системен анализ; Електроника; Английски език за IT инженери.

2. Общо-специалната подготовка включва обучението в областта на изкуствения интелект като: Базово програмиране; Логика и автомати; Алгоритми и структури от данни; Организация на компютъра; Архитектури на високо производителните компютърни системи; Обектно-ориентирано програмиране; Операционни системи; Бази от данни; Софтуерни технологии, Микропроцесорни системи.

3. Подготовката в специализиращото ниво включва обучението по: Основи на изкуствения интелект; Въведение в машинното обучение; Сензори, изпълнителни механизми и контролери; Избрани методи за машинно обучение, както и задължително избираеми дисциплини от списък с 16 предлагани заглавия, които непрекъснато се актуализират. Избираемостта в учебния план позволява на студентите да се специализират по тяхно желание в хардуерно или софтуерно направление, както и по конкретна проблематика.

Бакалавърът по “Изкуствен интелект” трябва да умее:

  • Дефиниране на задачи, чието решаване изисква прилагане на изкуствен интелект и разработване на ефективни решения за тези задачи;
  • Решаване на базови задачи от областта на изкуствения интелект – прогнозиране, разпознаване, класифициране;
  • Прилагане на съвременни методи и алгоритми от машинно обучение и невронни мрежи за решаване на научни и практически проблеми с висока сложност;
  • Обработване, анализ и визуализация на големи множества от данни;
  • Разработване на интелигентни системи на базата на роботи и сензори.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…