Агрономство (А)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Агроном


Основна цел на обучението в специалност „Агрономство” е подготовка на висококвалифицирани специалисти за производство на растителна продукция и управление на земеделското производство. Съвременното модерно селско стопанство изпитва необходимост от кадри с висше агрономическо образование. В този контекст, Варненския и съседните райони, за които земеделието е основен отрасъл и поминък на населението изпитват сериозна потребност от квалифицирани аграрни специалисти. Технически Университет – Варна е утвърден образователен център в страната, който чрез специалност „Агрономство” от професионално направление 6.1 „Растениевъдство” отговоря на потребностите на региона.

Катедра „Растениевъдство” е обучаваща и профилираща по отношение обучението на студенти в специалност „Агрономство”.

Завършилите специалността „Агрономство” придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Агроном” и могат да извършват следните дейности:

  • технологично управление на аграрно производство при отглеждане на културни растения, с вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, избор на култура, сорт и технология;
  • управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
  • управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
  • да бъдат експерти по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури, в кредитни институции и неправителствени организации.

За обучението на студентите от специалност “Агрономство”, катедра “Растениевъдство” използва както собствена, така и общоуниверситетска материална база, включваща мултимедийни лекционни, семинарни зали и специфична лабораторна база за провеждане на висококачествен учебен процес (лаборатории по базови и специализиращи агрономически дисциплини, учебно-опитно поле и оранжерия).

Обучението завършва със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит.

Специалността предлага големи възможности за успешна професионална реализация на завършилите, като възпитаниците на катедрата работят в множество престижни национални и международни организации в областта на земеделието.

След придобиване на образователно-квалификационната степен „Бакалавър”, завършилите специалността могат да продължат образованието си в ОКС „Магистър”, специалности „Производство на посевен и посадъчен материал“ и „Семепроизводство и растителна защита“.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Биолoгия, Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика, Биология и здравно образование или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Биология и здравно образование“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно опразование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит;

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…