Компютъризирани технологии в машиностроенето (КТМ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Машинен инженер


Специалността “Компютъризирани технологии в машиностроенето“ (КТМ) е разработена с цел изграждане на специалисти - машинни инженери, които след завършване на бакалавърска степен, ще могат:

 • Да проектират и моделират изделия и технологии както самостоятелно, така и в екип с други специалисти, с помощта на съвременни CAD/CAM компютърни софтуерни системи, като: AutoCAD, MathCAD, SolidWorks, FeatureСАМ, SprutCAM и др.;
 • Да извършват инженерни анализи още по време на процеса на проектиране на изделията, с помощта на CAE продукти като SolidWorks Simulation, Flow Simulation, Moldex3D и др.;
 • Да оценяват технологични обекти и системи от гледна точка на съвременните концепции за качество, надеждност и конкурентоспособност на изделията;
 • Да ръководят, контролират и осигуряват производството във фирми с традиционно и компютърно управление на производствената техника;
 • Да проектират, моделират и оптимизират всякакъв вид технологична и инструментална екипировка;
 • Да програмират и настройват (включително и автоматизирано) съвременни машини и системи с цифрово програмно управление.

След започване на трети курс на обучаемите се осигуряват възможности за практика и стажове по специалността, които се заплащат.

Фундаменталната и общоинженерната подготовка обхваща обучение по: базова, приложна и компютъризирана математика за инженери, основи на инженерната и компютърна графика, информационни технологии и системи, чуждоезиково обучение и др.

В специализираната подготовка са включени дисциплини, свързани със знания и умения по проектиране на детайли и изделия с използването на съвременни CAD/CAM/CAE системи, подготовка на производството и създаване на управляващи програми за машини с програмно управление, инженерен анализ на детайлите и изделията. Използват се компютърни системи за автоматизация на инженерния труд като Mathcad, Solidworks, Moldex, CATIA, FeatureCAM. Обучението е фокусирано върху екипната работа на обучаемите при разработване и защита на съответните курсови задачи и проекти по специализиращите дисциплини.

Завършилите специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" получават реализация като:

 • Оперативни мениджъри, практически във всички индустриални сфери в които се използват автоматизирани производствени машини и съоръжения;
 • Технически мениджъри, управляващи съвременни производствени структури и осигуряващи качествено и конкурентно производство;
 • Специалисти по компютърен дизайн в проектантски и технологични отдели на фирми и бюра, осъществяващи: конструиране, анализи, планиране, подготовка и контрол на производството на изделия;
 • Специалисти по: инсталация, настройка, експлоатация, ремонт и техническа поддръжка на автоматизирани и автоматични производствени линии и системи;
 • Специалисти по договаряне, планиране и пласмент на машиностроителна продукция;
 • Специалисти в звена с научно-изследователска и научно-приложна дейност, институти, изпитателни лаборатории, органи за технически контрол и др.;
 • Преподаватели в специализирани средни технически училища (след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност).

Обучението се извършва в редовна форма с продължителност 4 години (8 семестъра) и задочна форма с продължителност 5 години (10 семестъра). Завършилите специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" могат да продължат обучението си в ОКС "Магистър" в специалност "Компютъризирани технологии в машиностроенето" или в специалност "Машиностроителна техника и технологии" специализация ТМММ, както и в други специалности на ТУ-Варна за съответния срок на обучение.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…