Машиностроителна техника и технологии (МТТ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Машинен инженер


Общоинженерната и фундаментална подготовка обхваща обучението по: Mатематика, Инженерна графика, Материалознание, Технология на материалите, Информационни технологии, Механика, Приложен софтуер в машиностроенето, Чуждоезиково обучение, Съпротивление на материалите, Механика на флуидите, Теория на машините и механизмите, Топлотехника, Електротехника и електроника, Машинни елементи.

Общотехнологичната подготовка обхваща дисциплините: Технология на леярското производство, Термична обработка на металите, Технология на заваряването, Обработване на металите чрез пластична деформация, Технология на машиностроенето, Рязане на материалите, Режещи инструменти, Металорежещи машини, Взаимозаменяемост и технически измервания и други.

Специализираната подготовка включва дисциплините: Автоматизация на машиностроителното производство, Изпитване на материалите и безразрушителен контрол, Автоматизация на проектирането в машиностроенето, 3D моделиране, Програмиране на машини и системи с програмно управление, Проектиране на технологична екипировка, Експлоатация и надеждност на производствена техника, Моделиране и автоматизация на технологични системи, Методи и технологии в леярското производство, Ремонтно-възстановителни технологии и други.

Осигурена е възможността за платена специализираща практика и стажове по специалността в реални производствени условия след завършване на втори курс.

Студентите по време на обучението си могат да осъществят студентска мобилност в страни от Европейския съюз, Турция, Русия и др., с които обучаващата катедра има дългогодишни научно-изследователски контакти.

Завършилите специалност "Машиностроителна техника и технологии" могат да продължат обучението си във всички специалности от ОКС “магистър” на професионално направление 5.1. Машинно инженерство със срок 1,5 години и получават диплома с професионална квалификация „Магистър-инженер”, както и да продължат обучението си в ОНС „Доктор“ по акредитираните специалности.

Завършилите специалност "Машиностроителна техника и технологии" могат да продължат обучението си във всички специалности от ОКС “магистър” на професионално направление 5.1. Машинно инженерство със срок 1,5 години и получават диплома с професионална квалификация „Магистър-инженер”, както и да продължат обучението си в ОНС „Доктор“ по акредитираните специалности.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…