Логистика на водния транспорт (ЛВТ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер по транспорта“


Катедрата е акредитирана от „Нациoнална агенция за обучение и акредитация“ да провежда обучение в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“. Специалност „Логистика и организация на транспорта“ наследява позитивното и традициите от двете специалности „Експлоатация на флота и пристанищата“ и „Технология и управление на транспорта“, по които катедрата обучава студенти. Специалност „Логистика на водния транспорт“ позволява по-широк спектър на реализация и кариерно развитие. След придобиването на степен „Бакалавър“ на студентите се предоставя възможност и за по-тясна специализация в образователната степен „Магистър“ чрез обучение по програмите „Логистика на водния транспорт“; „Експлоатация на флота и пристанищата“ и „Корабно агентиране“.

Обучение:

Основните предмети, които се изучават и формират професионалните умения на студентите, завършили тази специалност са: „Транспортна техника и технологии“; „Организация и управление на пристанищата“; „Търговска експлоатация на флота и пристанищата“; „Организация и управление на търговския флот“; „Основи на логистиката“; „Методи и средства за обработване на товари“; „Технологии за съхранение и превоз на товари“; „Управление на логистични вериги“; „Информационни системи за управление в логистиката“; „Транспортна логистика“.

Обучението по специалност „ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“ се провежда в модерно оборудвани лаборатории и учебни зали. На разположение на студентите е модерна апаратура и тренажорни комплекси „Логистична верига“, оборудван с 10 работни места; „Корабен мостик“; „Динамично позициониране на кораба“ и „Виртуален корабен мостик“. Катедрата работи в сътрудничество в водещи фирми в областта на логистиката, което дава възможност за осигуряване на практическата подготовка и намиране на бъдеща работа. Студентите имат възможност да се обучават и провеждат практически стаж по програма „ERASMUS+” в университети извън България.

Завършилите специалност "Логистика на водния транспорт" се подготвят за производствено-техническа, експлоатационна и ръководна дейност в областта на логистиката, анализ и експлоатация на логистични вериги, системи за автоматизация на логистични операции, дейности свързани с прилагане на иновационни методи и технологии при управление на проекти, организационно-управленски решения за реализация на материални потоци, както и за изграждане на транспортно-логистични системи за стоки и услуги; организатори и изпълнители в областта на националното стопанство, държавна администрация и частния сектор; експерти в областта на контрола и оценката на качеството на транспорта и технологичното производство;.

Възможности за реализация:

Специалистите от професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация“ с квалификационно наименование "Инженер по транспорта" са предназначени да работят в транспорта /водния транспорт/ като служители в компании свързани с превоз на стоки по море и суша, фирми пряко свързани с транспорт на стоки и логистично осигуряване, специалисти в областта на контрола и оценката на качеството на транспорта и технологичното производство. Те могат да заемат позиции, свързани с логистично осигуряване на фирми; диспечери по транспорта; специалисти по реализиране и обслужване на логистични вериги; специалисти по складиране и съхранение на стоки.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…