Корабоводене (КВ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер - корабоводител“


Студентите, завършили специалност “Корабоводене”, получават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер - корабоводител”, в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Корабоводене“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

Учебният план и програмите са разработени въз основа на изискванията на международните конвенции и българското законодателство.

Обучението по специалността включва:

  • обща фундаментална подготовка по висша математика, физика, информатика, техническа механика и др.;
  • обща инженерна подготовка по електротехника, електроника, теория и устройство на кораба, корабни силови уредби и др.;
  • специална подготовка по: навигация, английски език, технически средства на корабоводенето, навигационни системи и комплекси, астронавигация, управление маневрите на кораба, експлоатация на кораба и товарно дело, експлоатация на пристанищата и др.;
  • специализирана подготовка по: морско право, икономика, търговска експлоатация на транспорта и др.

Предвидена е специализирана засилена подготовка по английски език.

След всяка учебна година се провежда учебна практика на корабите на търговския флот.

Обучението завършва с държавни изпити по корабоводене, английски език, експлоатация на кораба и товарно дело, контрол операциите на кораба и грижи за лицата на борда.

След допълнителна подготовка завършилите специалност “Корабоводене” могат да получат сертификат за GMDSS, радиолокационни наблюдения, прокладка, тренажор и работа с ARPA и конвенционални сертификати.

Завършилите специалността са предназначени да работят в отраслите “Транспорт” /Воден транспорт/, “Корабостроене” и фирмите, свързани с тях на длъжностите: щурман ІІІ, ІІ, І степен “организатор по производство”, ръководни кадри – (началник отдел Навигационен, Линейно плаване, Трампово плаване, Зам. директор по експлоатацията, Изпълнителен директор), Преподавател в средните и висши учебни заведения след допълнителна подготовка.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит;

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…