Безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

Обучаваща катедра: Социални и правни науки

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление
  • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление
  • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д.п.н. Тошко Петров, кабинет 209 НУК, тел. 052 383 600

Организатор учебна дейност: Надежда Вълчева, кабинет 210НУК, тел. 052 383 647

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Експерт, здравословни и безопасни условия на труд“


Изисквания:

В специалността „Безопасни и здравословни условия на труд”, образователно- квалификационна степен „Магистър” могат да се обучават български и чуждестранни граждани отговарящи на изискванията на ЗВО. Обучението е с продължителност от 1,5 години (три семестъра), за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност от професионално направление „Социални дейности”. За завършили образователно- квалификационна степен „Бакалавър” от други професионални направления обучението продължава 2 години (четири семестъра).

Области на професионална реализация:

Завършилите специалност „Безопасни и здравословни условия на труд” с ОКС „Магистър” могат да заемат висши ръководни длъжности и да работят на средни управленски равнища в:

  • общински, регионални и национални служби и други институции, занимаващи се с контрол на здравословните и безопасни условия на труд, инспекциите по труда;
  • публични и частни структури в областта на трудовата медицина;
  • структури за оказване на консултантски услуги относно оценката на риска в работната среда и сертифициране по стандарти за безопасност;
  • национални и международни неправителствени организации и структури, занимаващи се с проблемите на безопасността на труда;
  • в различни звена осъществяващи изследователска и преподавателска дейност в областта на условията на труда.

Успешно завършилите специалност „Безопасни и здравословни условия на труд”, ОКС „Магистър” могат да продължат обучението си у нас и в чужбина в програми за придобиване на ОКС „Магистър” по други специалности и в програми за придобиване на ОНС „Доктор”. Осигурена е международна сравнимост на получените звания и на придобитите умения.

Учебни планове

fast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…