Индустриален дизайн (ИД)

Обучаваща катедра: Индустриален дизайн

Форма на обучение: Редовна

Срок на обучение - Редовна:

 • 3 семестъра / 1,5г - ОКС "бакалавър" по специалност "ИД"
 • 4 семестъра / 2г - ОКС "бакалавър" или "магистър" по друга специалност

Семестриални такси

Ръководител катедра: проф. д-р Пламен Братанов, кабинет 502М, тел. 052 383 301

Технически изпълнител: инж. Катя Хаджиева, кабинет 503М, тел. 052 383 376

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър по индустриален дизайн“


Разработени са две магистърски програми:

Първата програма е със срок на обучение 3 семестъра (1,5 години). Тя е предназначена за лица, завършили ОКС “Бакалавър” по специалностите “Индустриален дизайн” и “Инженерен дизайн”.

Втората програма е за лица, завършили ОКС “Бакалавър” или ОКС “Магистър” по други специалности със срок на обучение 4 семестъра(2 години).

Области на професионална реализация:

Специалистите, завършили специалността “Индустриален дизайн” с образователно-квалификационна степен „Магистър” получават подготовка за извършване на изследователска, проектантска, творческа, управленска и консултантска дейности в областта на:

 • разработването и реализирането на стратегии в областта на маркетинга и рекламния дизайн на фирми от индустриалния, туристическия и търговския сектори;
 • контролирането на процесите на дизайнерското проектиране в индустриални организации;
 • разработването, реализирането и оценката на продуктовите, маркетинговите, производствените и технологичните стратегии на фирмите в областта на дизайнирането на разработваните от тях продукти;
 • целенасоченото формиране на подходяща корпоративна култура и фирмен стил;
 • цялостното развитие на дизайн-процесите и управлението на промените в тях.

Подготовката на „Магистъра по индустриален дизайн“ е съобразена с изискванията на отделните управленски нива и звена на проектантски, търговски, консултантски и производствени фирми и организации в различни области на икономиката. Магистрите от специалност „Индустриален дизайн“ притежават:

 • Гъвкава и развиваща се теоретична, специална и специализираща подготовка;
 • Специализирани софтуерни знания и умения;
 • Способност за стратегическо управление на дизайн-процеса като цяло и на всеки един от етапите му;
 • Необходимата подготовка за продължаване на образованието си в последващата образователно-квалификационна степен „Доктор“, както и за бъдещото научно развитие и израстване.

Завършилите специалност „Индустриален дизайн“ – ОКС „Магистър“ имат компетентности и умения за решаване на комплексни проектантски, дизайнерски задачи, самостоятелно и в екип. Те умеят:

 • Да проектират продукти и изделия на промишления, полиграфичния и текстилния дизайн, използвайки традиционни и съвременни дизайнерски принципи, методи и технически средства;
 • Да организират и ръководят проектирането, изработката и монтажа на създадените изделия и продукти;
 • Да извършват консултантска и търговска дейност, свързани с продукти на дизайна и редизайна.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…