Семепроизводство и растителна защита (СПРЗ)

Обучаваща катедра: Растениевъдство

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение - Задочна:

  • 2 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по специалности от професионални направления 6.1"Растениевъдство" и 6.2 "Растителна защита"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" по специалности от други професионални направления

Семестриални такси

Ръководител катедра: проф. д-р Драгомир Пламенов, кабинет 429 НУК, тел. 052 383 670

Технически изпълнител: гл. ас. д-р Пламена Янкова, кабинет 433 НУК, тел. 052 383 645

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Магистър - агроном


Изисквания:

Програмата за притежаващи образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионално направление 6.1 „Растениевъдство“ и 6.2 „Растителна защита“ е с продължителност 1 година (два семестъра).

Програмата за притежаващи образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ от други професионални направления е с продължителност 2 години (четири семестъра). Първите два семестъра са предвидени за изучаване на приравнителни дисциплини с цел достигане на необходимия минимум от знания, които се придобиват в ОКС „Бакалавър” на специалност „Агрономство“.

Област на професионална реализация:

Основна цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани аграрни специалисти, притежаващи компетенции в целия спектър на семепроизводството и растителната защита при полските култури.

Завършилите специалността „Семепроизводство и растителна защита” придобиват образователно-квалификационна степен „Mагистър” с професионална квалификация „Агроном” и могат:

  • да се реализират като производители и търговци на посевен материал;
  • да работят като консултанти на аграрни фирми с предмет на дейност семепроизводство и растителна защита;
  • да заемат длъжности като експерти, инспектори и консултанти в системата на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Българска агенция по безопасност на храните и други институции на държавно и общинско ниво;
  • да заемат ръководни административни длъжности на национално и регионално ниво в държавни, общински и частни структури;
  • да продължат кариерното си развитие в областта на научните изследвания към съответните институции.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…