Социален мениджмънт (СМ)

Обучаваща катедра: Социални и правни науки

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

 • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление "Социални дейности"
 • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления

Срок на обучение - Задочна:

 • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление "Социални дейности"
 • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д.п.н. Тошко Петров, кабинет 209 НУК, тел. 052 383 600

Организатор учебна дейност: Надежда Вълчева, кабинет 210НУК, тел. 052 383 647

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Социален работник“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от професионално направление “Социални дейности” или по специалности от други професионални направления. Обучението е с продължителност три семестъра. За завършили специалности от други професионални направления обучението е с продължителност четири семестъра. Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа.

Области на професионална реализация:

Областите на професионална реализация на завършилите специалността е в:

 • общински, регионални и национални структури за социално подпомагане;
 • общински структури за управление на социални дейности;
 • служби и звена за социална закрила на детето;
 • национални и регионални служби по заетостта;
 • доставчици на социални услуги за различни целеви групи;
 • центрове за временно настаняване на лица в риск;
 • специализирани институции;
 • звена за социални услуги на хора в неравностойно положение;
 • изследователски звена и др.

По време на обучението си студентите могат да участват в програми за академична мобилност във водещи университети от Дания, Белгия, Франция, Италия, Словения и Испания. Успешно завършилите специалност “Социален мениджмънт”, ОКС “Магистър” могат да продължат обучението си у нас и в чужбина в програми за придобиване на ОКС “Магистър” по други специалности и в програми за придобиване на ОНС “Доктор”. Осигурена е международна сравнимост на получените звания и на придобитите умения.

Специалистите завършили специалност “Социален мениджмънт”, ОКС “Магистър” получават професионална подготовка, включваща теоретична и фундаментална подготовка, допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка, специфични знания и компетентности за работа с различни целеви групи, практически умения, за ефективна организация и управление на различни социални услуги предназначени за нуждаещи се лица, за разработка и управление на проекти в социалната сфера, разрешаване на конфликти и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…