Социална работа при лица с девиантно поведение (СРЛДП)

Обучаваща катедра: Социални и правни науки

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

 • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление "Социални дейности"
 • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления

Срок на обучение - Задочна:

 • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от професионално направление "Социални дейности"
 • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д.п.н. Тошко Петров, кабинет 209 НУК, тел. 052 383 600

Организатор учебна дейност: Надежда Вълчева, кабинет 210НУК, тел. 052 383 647

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Социален работник за работа с лица с девиантно поведение“


Изисквания:

Програмата е предназначена за лица, завършили образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър” по специалности от професионално направление “Социални дейности” или по специалности от други професионални направления. Обучението е с продължителност три семестъра. За завършили специалности от други професионални направления обучението е с продължителност четири семестъра. Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да работят като специалисти в:

 • различни органи на централната и местната държавна администрация;
 • детски педагогически стаи;
 • кризисни центрове за временно настаняване на жертви на трафик;
 • социални услуги предоставяни на лица с девиантно поведение;
 • места за лишаване от свобода;
 • специализирани институции за деца в риск;
 • международни и национални неправителствените организации;
 • пробационните служби към Министерство на правосъдието.

По време на обучението си студентите могат да участват в програми за академична мобилност във водещи университети от Дания, Белгия, Франция, Италия, Словения и Испания. Успешно завършилите специалност “Социална работа при лица с девиантно поведение”, ОКС “Магистър” могат да продължат обучението си у нас и в чужбина в програми за придобиване на ОКС “Магистър” по други специалности и в програми за придобиване на ОНС „Доктор”.

Обучаемите, успешно завършили програмата ще притежават практически знания и умения за социална работа при малолетни и непълнолетни лица с девиантно поведение, за социална работа в местата за лишаване от свобода, за социална превенция, за ресоциализация и социална интеграция на криминално проявени лица, за разрешаване и управление на конфликти в социална и криминогенна среда и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…