Социално предприемачество (СП)

Обучаваща катедра: Социални и правни науки

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

 • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление
 • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление

Срок на обучение - Задочна:

 • 3 семестъра / 1г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление
 • 4 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" по специалности от същото професионално направление

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д.п.н. Тошко Петров, кабинет 209 НУК, тел. 052 383 600

Организатор учебна дейност: Надежда Вълчева, кабинет 210НУК, тел. 052 383 647

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Управител, социални услуги в общността“


Изисквания:

По специалност „Социално предприемачество“ могат да се обучават български и чуждестранни граждани, отговарящи на изискванията на ЗВО. Срокът на обучение за завършилите ОКС „Бакалавър“ от професионално направление 3.4. „Социални дейности“ е 3 (три) семестъра (1,5 години). За завършили ОКС „Бакалавър“ от други професионални направления обучението е 4 (четири) семестъра (2 години). Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да работят като специалисти в:

 • различни органи на централната и местна администрация осъществяващи функции по управление на социалната сфера;
 • национални, регионални и местни структури подпомагащи предприемаческата дейност;
 • доставчици на социални услуги;
 • Общински, регионални и национални служби за трудова заетост и частни структури по заетостта;
 • предприятия от социалната икономика;
 • доставчици на социални услуги, предназначени за лица и деца със специфични потребности, в риск и в неравностойно положение;
 • национални и международни неправителствени организации и структури от стопанския сектор, реализиращи социални функции;
 • различни звена осъществяващи научно-изследователска дейност и трансфер на знания и добри практики в областта на социалната сфера.

По време на обучението си студентите могат да участват в програми за академична мобилност във водещи университети от Дания, Белгия, Франция, Италия, Испания и Словения. Успешно завършилите специалност „Социално предприемачество“, ОКС „Магистър“ могат да продължат обучението си у нас и в чужбина в програми за придобиване на ОКС „Магистър“ по други специалности и в програми за придобиване на ОНС „Доктор“. Осигурена е международна сравнимост на получените знания и на придобитите умения.

Обучаемите, успешно завършили програмата ще притежават практически знания и умения за ефективно управление на структури от публичния и частния сектор, работещи в сферата на социалната икономика, за стартиране и ефективно управление на социални предприятия, за организиране, финансиране и програмиране на производството и реализацията на социални услуги за различни целеви групи, за разработка и управление на национални и международни проекти в социалната сфера и др.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…