Електроснабдяване и електрообзавеждане (ЕСЕО)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси: Студентите държавна поръчка са освободени от семестриална такса

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация:Електроинженер


Електроснабдяването и електрообзавеждането са най-важният компонент на всяка съвременна производствена и обществена дейност.

Академичният профил на Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (ЕСЕО) на ТУ-Варна има за цел да отговори на динамичните изисквания на бизнеса и пазара на труда. Направените проучвания показват, че все повече и повече нараства необходимостта от електроинженери с интегриран профил – професионалисти, които да комбинират повече знания и да притежават повече практически умения.

Обучението в специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане” в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години е обвързано с реалните потребности на обществото и бизнеса. Тази специалност е свързана с подготовката на квалифицирани ръководни, проектантски и изпълнителски кадри както в областта на разпределението и потреблението на електрическа енергия, така и в електрообзавеждането на производствени предприятия и фирми. Завършилите специалността се реализират като:

 • ръководители, специалисти и организатори в предприятия за разпределение на електрическа енергия, в ремонтни бази за електроенергийно електрообзавеждане;
 • енергетици на промишлени, транспортни, добивни и селскостопански предприятия и фирми;- технически ръководители в строително-монтажни предприятия и фирми;
 • проектанти на електроснабдителни системи, промишлено електрообзавеждане, силови промишлени електронни преобразуватели, осветителни уредби и др.

Специализираната университетска подготовка дава знания по теоретични основи на електротехниката и електрическите измервания, електроника, електрически машини и апарати, електроснабдяване, подстанции и мрежи, осветителна техника, електрообзавеждане и техническа експлоатация на механизми и системи, проектиране и поддържане на възобновяеми енергийни източници и др. Судентите, завършили специалност „ЕСЕО”, получават диплома за ОКС „Бакалавър” с професионална квалификация „Електроинженер”.

Дейността на инженерите от специалност „ЕСЕО” се свежда до:

 • организация и управление на разпределението и потреблението на електрическа енергия в предприятията, обществените и битовите обекти;
 • анализ на състоянието, експлоатация, поддържане и одитиране на електрически съоръжения, агрегати и технологични уредби в промишлени, транспортни, минни и селскостопански предприятия и фирми;
 • проектиране на електрически мрежи със средно и ниско напрежение в електроснабдителни системи на промишлени, транспортни, добивни и селскостопански предприятия и фирми;
 • средства за автоматизация и управление на електроснабдителни системи, производствени машини, агрегати, линии, осветителни уредби и др.;
 • монтажни и пуско-настроечни работи на електрически съоръжения, агрегати, технологични и осветителни уредби в промишлени, транспортни и други видове предприятия и фирми;
 • контрол по охрана на труда, техника на безопасност и опазване на околната среда;
 • енергийно одитиране, планиране и енергиен мениджмънт на електроснабдителни системи, обществени сгради и промишлени производства.

Студентите, завършили специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, получават диплома за ОКС „Бакалавър” – „Електроинженер” и се обучават в широк спектър от магистърски програми, които са естествено продължение и надграждане на знанията от бакалавърска степен. Така се създава възможност за по-тясна специализация и допълнителна квалификация, както на бакалаври по електроснабдяване и електрообзавеждане, така и от други специалности.

Завършилите специалност „ЕСЕО” работят като:

 • електроинженери, разработващи съвременни методи за електрообзавеждане и модернизиране на големи, средни и малки предприятия;
 • електроинженери-специалисти за изграждане, поддръжка и експлоатация на електроснабдителни системи и енергоефективни технологии в промишлени обекти;
 • проектанти на съвременни електроснабдителни системи, включително с паралелни структури, инфраструктурни системи за улично и промишлено осветление, силово електронно и промишлено електрообзавеждане;
 • специалисти по монтаж и експлоатация на осветителни системи;
 • специалисти за управление на интелигентни електроснабдителни и осветителни системи, системи за автоматизация на електрообзавеждането;
 • електроинженери в системата на електрическия транспорт;
 • електроинженери в туристически фирми и обекти;
 • електроинженери, работещи в научни организации, университети или системата на средното и висшето образование.

Катедрата има договори за сътрудничество по програми на Европейския съюз по научни проекти и за обмен на студенти и преподаватели с техническите университети в Рига (Латвия), Кошице (Словакия), Острава (Чехия), Будапеща (Унгария) и др;

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

 • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
 • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
 • Оценка от ДЗИ** по БЕЛ, Физика, Математика или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Математика“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…