Инженерна екология (ИЕ)

 

Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриални такси

Образователно – квалификационна степен: „Бакалавър“

Професионална квалификация: „Инженер - еколог“


Фундаменталната и общотеоретичната подготовка включват: Информатика и компютърна техника, Инженерна графика, Математика, Машинознание, Химия, Производствени системи и материали, Метеорология и океанография и др.

Специализираната подготовка е свързана главно с изучаване на обща екология, на компонентите и факторите на околната среда, и на методите за пречистване. Специалната подготовка обхваща дисциплини като: Екология, Морска екология, Екотоксикология, Екологичен мониторинг и експертизи, Опазване на биологичното разнообразие, Опазване на ландшафта, Природни бедствия, Замърсяване на водите, Замърсяване на въздуха, Технологии за пречистване на водите, Технологии за пречистване на въздуха, Замърсяване на почвите и технологии за пречистване, Технологии за обработка на твърди отпадъци, Техника и технологии за екологични производства от морски ресурси и др.

Специално внимание е отделено на морския транспорт и опазване на морето от замърсяване в резултат на корабоплаването.

Дипломираните инженери по специалност „Инженерна екология” се реализират като специалисти в:

  • пристанищните структури и експлоатацията на флота;
  • промишлени предприятия;
  • сектора на възобновяемите енергийни източници, енергетиката, поддържането и управлението на пречиствателните инсталации и съоръжения, транспорта и логистиката;
  • застрахователния бранш;
  • държавни структури, както и на управленски позиции в международни компании;
  • контролно-административни органи и други институции, свързани с опазване, възстановяване и възпроизводство на околната среда и екологосъобразното устойчиво развитие на страната (МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ, РЗИ, ВиК и др.);
  • неправителствени организации.

Студентите, завършили специалност „Инженерна екология“, могат да кандидатстват в ОКС „Магистър” по специалности от област на висшето образование „Технически науки”, където да придобият допълнителни знания и умения, подобряващи възможността за професионална реализация и израстване в професията.

По време на обучението си студентите от специалност „Инженерна екология” могат да осъществят международна студентска мобилност по програма Еразъм+ в Чехия, Германия, Румъния др.

Балообразуване:

1. Оценка от успешно положен електронен изпит в ТУ-Варна или оценка от ДЗИ:

  • Тест по Математика, Физика или ОТП с коефициент 3;
  • Тест по БЕЛ с коефициент 2;
  • Оценка от ДЗИ** по Математика, Физика, БЕЛ или ДИППК*** с коефициент 2.

2. Оценка по „Химия и опазване на околната среда“ от диплома за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

3. Среден успех от Дипломата за средно образование или удостоверение от завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Максимален бал при изпит с коефициент 3 - 30 точки;

- Максимален бал при изпит, ДЗИ или ДИППК с коефициент 2 - 24 точки.

** Държавен зрелостен изпит;

*** Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствак сега

Регистрирайте се за полагане на електронен кандидатстудентски тест бързо и удобно в няколко лесни стъпки

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна. Свържете се с нас за въпроси и повече информация

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…