Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт (ЕСЕОВТ)

Обучаваща катедра: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестър / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование, по специалности от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" ( с професионална квалификация "електроинженер") и по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
  • 4 семестър / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование, по специалности от ОВО "Технически науки", без тези от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" с професионална квалификация "електроинженер" и специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестър / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование, по специалности от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" ( с професионална квалификация "електроинженер") и по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
  • 4 семестър / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование, по специалности от ОВО "Технически науки", без тези от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" с професионална квалификация "електроинженер" и специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Валентин Гюров, кабинет 203 Е, тел. 052 383 569

Технически изпълнител: Марияна Колева, кабинет 203А Е, тел. 052 383 292

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Магистър - инженер


Обучението се осъществява по следните магистърски програми:

1. Програма със срок на обучение 1,5 год, предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен (ОКС) “Бакалавър” и ОКС „Магистър”, придобити с минимум 240 кредита, по специалности от професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика“, професионално направление 5.4. „Енергетика“ (за електротехнически специалности) и професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” за специалност „Електрообзавеждане на кораба”.

2. Програма със срок на обучение 2 год., предназначена за лица, завършили ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“, придобити с минимум 240 кредита, по други специалности от област на висшето образование (ОВО) “Технически науки“.

Професионална класификация:

Завършилите получават професионална квалификация „Магистър-инженер” по „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт”.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да работят като ръководители, специалисти и организатори в предприятията от секторите корабостроене и кораборемонт; в енергийните отдели на предприятия от пристанищната инфраструктура, корабостроенето и кораборемонта, фирми корабособственици, проектантски фирми във водния транспорт; в електроремонтни предприятия; изпитвателни лаборатории и изследователски центрове.

Могат да се реализират и като: експерти по електроснабдяване и електрообзавеждане във водния транспорт; експерти по електроенергийна ефективност на водния транспорт; като мениджъри и консултанти в държавни и частни дружества и организации.

Магистърът – инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт е подготвен да работи във всички предприятия свързани с корабостроенето, кораборемонта и пристанищната инфраструктура; в проектантски и конструкторски фирми и звена.

Лицата притежаващи диплома ОКС „магистър” по специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт“ след преминаване на допълващо обучение до изискванията на моделен курс 7.08 на Международната морска организация (ММО), могат да кандидатстват за административна услуга „Издаване на свидетелство за провоспособност “ за „Корабен електромеханик“ пред Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) при изпълнение на всички нормативни изисквания на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България (издание на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията). Свидетелството за провоспособност „Корабен електромеханик“ издаден в съответствие с Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците – STCW’78, дава право на притежателя му да заема длъжност „Корабен електромеханик“ на кораби плаващи под български и чужд флаг.

Завършилите тази специалност могат да работят като ръководители, проектанти, технолози и сътрудници в бюра, фирми и изследователски центрове в областта на морското инженерство.

Професионалната квалификация магистър-инженер по „Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния транспорт” дава възможност за придобиване на пълна проектантска правоспособност – част „Електрическа” от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…