Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността (ЕСЕОП)

Обучаваща катедра: Електроснабдяване и електрообзавеждане

Форма на обучение: Редовна / Задочна

Срок на обучение - Редовна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование, по специалности от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" ( с професионална квалификация "електроинженер") и по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно, по специалности от ОВО "Технически науки", без тези от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" с професионална квалификация "електроинженер" и специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно образование, по специалности от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" ( с професионална квалификация "електроинженер") и по специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС "бакалавър" и "магистър" след средно, по специалности от ОВО "Технически науки", без тези от ПН 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и ПН 5.4 "Енергетика" с професионална квалификация "електроинженер" и специалност "Електрообзавеждане на кораба" от ПН 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Валентин Гюров, кабинет 203 Е, тел. 052 383 569

Технически изпълнител: Марияна Колева, кабинет 203А Е, тел. 052 383 292

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Обучението се осъществява по следните магистърски програми:

1. Програма със срок на обучение 1,5 год., предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен (ОКС) “Бакалавър” и ОКС „Магистър”, придобити с минимум 240 кредита, по специалности от професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика“, професионално направление, 5.4. „Енергетика“ (за електротехнически специалности) и професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” за специалност „Електрообзавеждане на кораба”.

2. Програма, предназначена за лица, завършили ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър“, придобити с минимум 240 кредита, по други специалности от област на висшето образование (ОВО) “Технически науки“: със срок на обучение 2 год.

Професионална класификация:

Завършилите получават професионална квалификация „Магистър-инженер” по „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността”.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да работят като ръководители, специалисти и организатори в предприятията за производство и разпределение на електроенергия; в енергийните отдели на промишлени, транспортни и селскостопански предприятия и фирми; в електроремонтни предприятия; изпитвателни лаборатории и изследователски центрове.

Могат да се реализират и като: експерти по електроснабдяване и електрообзавеждане, осветителни уредби, промишлена електроника и индустриална автоматизация; експерти по електроенергийна ефективност; технически ръководители в строително-монтажни предприятия и фирми; като мениджъри и консултанти в държавни и частни дружества и организации.

Магистърът – инженер по електроснабдяване и електрообзавеждане е подготвен да работи във всички промишлени предприятия; в електрическия транспорт и в проектантски и конструкторски фирми и звена.

Професионалната квалификация магистър-инженер по „Електроснабдяване и електро-обзавеждане на промишлеността” дава възможност за придобиване на пълна проектантска правоспособност – част „Електрическа” от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…