Корабни машини и механизми (КММ)

Обучаваща катедра: Корабостроене и Корабни машини и механизми

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение - Задочна:

  • 6 семестъра / 3г - За притежаващи ОКС " бакалавър" по специалности от ОВО "Технически науки", без специалност "Корабни машини и механизми"

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Христо Пировски, Кабинет 402 М, тел: 052 383 571

Организатор учебна работа: Нина Тодорова, Кабинет 403 М, тел: 052 383 290

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация:Инженер по корабни машини и механизми


Изисквания:

Магистърската програма по специалност „Корабни машини и механизми” за завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по другите специалности от професионалните направления на област на висшето образование „Технически науки” е с продължителност 3 години /шест семестъра/, включително държавен изпит по специалността, съгласно изискванията на Конвенция STCW, както е изменена и държавен изпит по английски език.

Учебните планове и програми за специалност „Корабни машини и механизми” са одобрени от Изпълнителната агенция „Морска администрация” и отговарят на изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978, както е изменена (Конвенция STCW).

Студентите, завършилите тази специалност получават диплома за завършено висше образование по специалност „Корабни машини и механизми” на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация „Инженер по корабни машини и механизми”.

Области на професионална реализация:

Завършилите специалност „Корабни машини и механизми” могат да прилагат своите инженерни познания като:

  • главни механици на морски и речни кораби, плаващи платформи и морски съоръжения;
  • технолози по монтажа и ремонта на корабни енергетични уредби;
  • проектанти на корабни енергетични уредби;
  • ръководители на производството в корабостроителни и кораборемонтни компании;
  • инженери и ръководители в предприятия от стационарната енергетика;
  • научни работници и преподаватели;
  • ръководители, експерти, консултанти в институции, компании и организации от държавния и частен сектор.

Те успешно се реализират в областта на корабоплаването, корабостроенето, кораборемонта, корабни класификационни, проектантски и застрахователни компании, топло- и ядрената енергетика, енергоремонта, машиностроенето, химическата, газовата, нефтената, металургичната промишленост и др. Имат високи потенциални възможности да работят както на кораби, така и на брега (проектантски и застрахователни фирми, корабни класификационни организации и др.). Обект на професионалната им дейност са енергетичните машини и уредби във всичките фази на проектиране, изграждане, изпитване, експлоатация и ремонт в транспортни и стационарни условия. Средното им възнаграждение превишава многократно средната работна заплата в страната.

Завършилите специалност „Корабни машини и механизми” с образователно-квалификационна степен „Магистър” могат да продължат обучението си за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”. Осигурено е международно признаване на получените знания и придобитите умения, както и на дипломите чрез Европейската кредитно-трансферна система ECTS.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…