Корабостроене и морска техника (КМТ)

Обучаваща катедра: Корабостроене и Корабни машини и механизми

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение - Задочна:

  • 3 семестъра / 1,5г - ОКС "бакалавър" по специалност "КМТ"
  • 4 семестъра / 2г - За притежаващи ОКС"Бакалавър" или "Магистър" по специалности в професионални направления "Машинно Инженерство", "Транспорт, корабоплаване и авиация" и "Общо инженерство" (само за спец. "Индустриален мениджмънт" - модул "Корабостроене и воден транспорт")

Семестриални такси

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Христо Пировски, Кабинет 402 М, тел: 052 383 571

Организатор учебна работа: Нина Тодорова, Кабинет 403 М, тел: 052 383 290

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:

Програмата за завършили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Корабостроене и морска техника” е с продължителност 1.5 години (3 семестъра), а за притежаващи ОКС „Бакалавър” или „Магистър” по специалности в професионални направления „Машинно инженерство”, „Транспорт, корабоплаване и авиация” (без специалност КМТ), „Общо инженерство” и „ Архитектура, строителство и геодезия“ е с продължителност 2 години (4 семестъра).

Обучението се извършва по единен учебен план, като първият семестър е предвиден за притежаващите ОКС “Бакалавър” или “Магистър” от други професионални направления за изучаване на приравнителни (базови) дисциплини с цел достигане на необходимия минимум от знания, които се придобиват в ОКС “Бакалавър” на специалност “Корабостроене и морска техника”. Студентите с придобита ОКС “Бакалавър” в специалност “Корабостроене и морска техника” започват своето обучение от втори семестър. В последния (четвърти семестър) се разработва Дипломна работа.

Области на професионална реализация:

Завършилите тази специалност могат да извършват проектантска, конструкторска, контролна, стандартизационна, научноизследователска, преподавателска дейност в областта на корабостроенето и морската техника в страната и в чужбина.

Подготовката на магистрите е адекватна на изискванията на всички йерархични нива и звена на:

  • корабостроителни и кораборемонтни предприятия и фирми;
  • научно-изследователски институти и фирми в областта на корабостроенето, кораборемонта, морската техника и водния транспорт;
  • класификационни и стандартизационни организации;
  • организации, бюра и фирми за проектиране на кораби и морски съоръжения;
  • технически подразделения на водния транспорт, строителния и техническия флот;
  • предприятия, бюра и фирми за проектиране производство и ремонт на едрогабаритни метални конструкции;
  • средни технически училища, колежи и висши учебни заведения.

В учебния пан на специалността има предвидени дисциплини свързани с проектиране и строителство на малкотонажни плавателни съдове (лодки и ветроходни яхти, моторни яхти, малки пътнически кораби, специализирани кораби и др.)

Студентите, завършили специалността „Корабостроене и морска техника” в ОКС „Магистър” могат да продължат обучението си в Образователна и научна степен „Доктор” по Докторската програма „Корабостроене и кораборемонт”.

Студенти по специалност „Корабостроене и морска техника” в Р България се обучават единствено в Технически университет - Варна.

Учебни планове

fast backwardfast forward

Кандидатствай сега

Кандидатствай

 

Кандидатствай сега, и бъди част от ТУ Варна

Провери нашите специалности

Специалности

 

Изберете най-подходящата за вас специалност в ТУ - Варна

Провери нашите условия за прием

Условия за прием

 

Запознайте се с подробна информация за сроковете, изпитите и балообразуването

Често задавани въпроси

Имаш въпроси?

 

Провери нашите често задавани въпроси

ул. Студентска №1, Варна България

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…